Niet ons boeiendste verhaal, wel belangrijk:

ALGEMENE VOORWAARDEN CORRIENTE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Corriente gesloten overeenkomsten. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Corriente zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Bij specialistische werkzaamheden worden specialisten en professionals van Perspectief groep B.V, hierna te noemen Perspectief, ingeschakeld.

Aard van de werkzaamheden

1. De werkzaamheden van Corriente hebben betrekking op het met deskundigheid ondersteunen en adviseren van de Opdrachtgever. Corriente verricht haar werkzaamheden overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,

2. Corriente zal zich maximaal inspannen de in de overeenkomst vastgelegde (kwaliteits)normen en prestatie indicatoren te realiseren.

3. Voor het Arbo- en verzuimbeleid, voor goede arbeidsomstandigheden en voor de tijdige, correcte en volledige begeleiding van ziekteverzuim en re-integratie blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk. De werkzaamheden van Corriente zijn beperkt tot inlichting van perspectief. Perspectief beperkt haar werkzaamheden tot deskundige advisering, onder andere gebaseerd op onderzoeken, spreekuren, informatie-inwinning en keuringen.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Corriente en gelieerde organisaties haar werkzaamheden uitvoeren op één of meer locaties van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal voor de medewerkers van Corriente en gelieerde bedrijven kosteloos zorg dragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer c.q. onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen, internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal de Opdrachtgever Corriente vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze verplichting.

5. Indien Corriente of gelieerde organisaties zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd extra werkzaamheden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het inwinnen van medische informatie of het inschakelen van experts, uit te voeren of te doen uitvoeren, en bij Opdrachtgever in rekening te brengen, zulks onder de voorwaarden dat:

a. de Opdrachtgever vooraf is geïnformeerd;

b. deze werkzaamheden naar het oordeel van Corriente of gelieerde organisaties noodzakelijk zijn voor de kwantitatief dan wel kwalitatief verantwoorde uitvoering van de overeenkomst;

c. deze werkzaamheden voldoen aan de voor alle werkzaamheden overeengekomen kwaliteitscriteria;

d. de noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de overeenkomst;

e. deze extra werkzaamheden de aansprakelijkheid van Corriente voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst onverlet laten.

Wetswijzigingen

6. Als wijzigingen in wet- of regelgeving een aanpassing van de overeenkomst noodzakelijk maken zullen partijen in onderling overleg de noodzakelijke wijzigingen vaststellen (zo nodig met terugwerkende kracht) waarbij Corriente gerechtigd is uit de wijzigingen voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

Gegevensuitwisseling

7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens op de overeengekomen wijze tijdig, correct en volledig aan Corriente worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig, dan wel niet correct, dan wel niet volledig zijn verstrekt, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Corriente het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

8. De Opdrachtgever geeft, indien van toepassing, toestemming voor de uitwisseling van de niet onder de privacy en/of medische regelgeving ressorterende gegevens met de verzekeraar. De verzekeraar gebruikt deze gegevens alleen voor zover de uitvoering van de bij de verzekeraar afgesloten verzuimverzekering dit vereist. Corriente gebruikt deze gegevens voor controle van de door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfs- en medewerker gegevens.

9. Corriente is verplicht zich in haar hoedanigheid van verwerker in de zin van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGB) te houden aan alle relevante bepalingen ter zake. Verder moet een gegevensoverdracht voldoen aan de eisen voor certificering Arbodiensten, vastgelegd in de Arbo-wet. Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving zal Corriente en gelieerde organisaties de Opdrachtgever maximaal informeren.

10. De professionals van Corriente en gelieerde maken voor werkzaamheden gebruik van een, het verzuiminformatiesysteem en registratiesysteem van CAMAS. In dat kader is Corriente bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als gegevensverwerker geregistreerd. CAMAS voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens.

Tarieven, facturatie en betaling

11. Tenzij anders overeengekomen zal Corriente de door haar te verrichten werkzaamheden op twee manieren bij de Opdrachtgever in rekening kunnen brengen:

a. Een vaste vergoeding voor de verzuimbegeleiding per medewerk(st)er per jaar. In dit geval zal de Opdrachtgever voor het vaststellen van de vergoeding die de Opdrachtgever aan Corriente is verschuldigd, voor aanvang van de overeenkomst en vervolgens jaarlijks een actuele opgave verstrekken van het aantal (ongeacht de aard of omvang van het dienstverband) “te bedienen” medewerkers. Medewerkers die na afsluiting van de overeenkomst in dienst of uit dienst treden bij de Opdrachtgever dienen per omgaand te worden aangemeld respectievelijk afgemeld bij Corriente. Corriente is gerechtigd de opgave van Opdrachtgever te laten verifiëren door een door Corriente aan te wijzen registeraccountant. De kosten daarvan zijn voor Corriente tenzij uit het onderzoek een afwijking blijkt van meer dan 10%.

b. Een maandelijkse vergoeding achteraf van de werkelijk gerealiseerde uren van de voor de werkzaamheden ingeschakelde professionals, alsmede de uitgevoerde verrichtingen. De tarieven van de werkelijk gerealiseerde uren, de uitgevoerde verrichtingen alsmede de vergoeding van de reistijden en reiskosten worden vermeld in de bij de overeenkomst behorende Tarievenlijst.

13. Corriente behoudt zich het recht voor de tarievenlijst jaarlijks per 1 januari aan te passen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen. Corriente is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Zij informeert de Opdrachtgever minimaal vier weken vooraf over de voorgenomen prijswijziging(en). De Opdrachtgever heeft aansluitend vier weken de gelegenheid het contract per datum van wijziging van de tarieven te beëindigen. Dit kan uitsluitend schriftelijk per aangetekend schrijven. Indien de Opdrachtgever niet binnen vier weken reageert, gaat zij automatisch akkoord met de wijziging van tarieven.

14. Indien door aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden geplande werkzaamheden niet door Corriente kunnen worden verricht, is de Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan Corriente verschuldigd. De overeengekomen vergoeding is evenwel niet verschuldigd na de schriftelijke annulering van:

a. spreekuren tot twee werkdagen voor aanvang, mits contractueel anders is overeengekomen;

b. cursussen, trainingen en projecten tot één maand voor aanvang;

c. individuele cliënt georiënteerde opdrachten tot tien werkdagen voor aanvang.

15. Indien bij beëindiging van een overeenkomst medische dossiers aan een derde dienen te worden overgedragen, dan is Corriente gerechtigd om de daarmee verband houdende redelijke kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Het medische dossier van een werknemer wordt alleen overgedragen, als hiervoor een schriftelijke, door de betreffende werknemer ondertekende machtiging is afgegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze machtiging.

16. Betalingen door de Opdrachtgever dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is vastgelegd. Deze termijn geldt als fatale termijn. Vanaf het moment waarop de Opdrachtgever in verzuim is, zal hij aan Corriente vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarbij de hoogte van deze kosten reeds nu wordt vastgesteld op minimaal 10% van het te laat betaalde bedrag. Voorts is Corriente alsdan gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever is in zo’n situatie zelf aansprakelijk voor alle gevolgen van deze opschorting der werkzaamheden.

17. Indien de Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

Aansprakelijkheid

18. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het te voeren arbo– en verzuimbeleid, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van zieke werknemers en is dientengevolge (mede) aansprakelijk voor de door UWV en andere met controle op de uitvoering belaste instanties geconstateerde tekortkomingen en de als gevolg daarvan opgelegde sancties.

19. Corriente en gelieerde zijn gehouden zich naar de normen van goed vakmanschap in te spannen om 1) de Opdrachtgever bij het door de Opdrachtgever gevoerde en te voeren arbo– en verzuimbeleid, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van zieke werknemers te ondersteunen, 2) daartoe over voldoende opgeleide en geregistreerde artsen en andere adviseurs te beschikken, en 3) hen de juiste richtlijnen en protocollen te laten hanteren.

20. De aansprakelijkheid van Corriente wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst en/of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van schade, waaronder wordt begrepen vermogensschade met uitsluiting van:

a. gederfde winst

b. kosten van een tuchtrechtelijke of andersoortige procedure met uitzondering van de kosten voortvloeiend uit een proceskostenveroordeling als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

c. kosten ter vervanging van een Werknemer;

d. kosten voortvloeiend uit door Werknemers of derden aan de zaak bestede tijd;

e. gemaakte kosten voor rechtsbijstand voortvloeiend uit gevoerde of te voeren procedures van welke aard ook;

f. kosten voortvloeiend uit premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen

g. gemiste besparingen;

h. verminderde goodwill;

i. schade door bedrijfsstagnatie,

j. schade als gevolg van aanspraken van klanten c.q. afnemers van Opdrachtgever;

k. schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens, en

l. kosten om de onjuist of onvolledig verrichte werkzaamheden (door derden) te laten corrigeren of aanvullen;

m. de kosten voor reparatie van schade aan eigendommen (inclusief intellectuele eigendommen) van Partijen en eigendommen, aanwezig bij Partijen, van derden;

n. boetes die door een Toezichthouder aan de betreffende Partij worden opgelegd voor zover deze boetes het gevolg zijn van het toerekenbaar handelen of nalaten van de andere Partij en het gevolg zijn van het niet of niet tijdig door de betreffende Partij correct opvolgen van door een Toezichthouder verstrekte waarschuwing of treffen van de aanbevolen maatregelen.

21. Voor zover de schade voortvloeit uit een door het UWV genomen besluit waardoor Opdrachtgever meer of langer dan noodzakelijk aan een Werknemer loon verschuldigd is bestaat de schade uit het gemaximeerde loon dat Werkgever op grond van art. 7:629 BW aan Werknemer verschuldigd is.

22. De verplichting tot vergoeding van schade is primair gemaximeerd tot vergoeding van de contractwaarde per gebeurtenis en in ieder geval tot een bedrag van maximaal € 25.000 per jaar.

De contractwaarde is het bedrag dat Corriente aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst gedurende een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit heeft gefactureerd (exclusief btw).

23. Aansprakelijkheid van Corriente is subsidiair beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Corriente zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

24. Voor overige gevallen is Corriente uitsluitend aansprakelijk voor:

a. schade door dood of lichamelijk letsel van medewerkers van de Opdrachtgever, als rechtstreeks gevolg van toerekenbare beroepsfouten van haar professionals tot een maximum bedrag van € 2.500.000 (zegge twee en een half miljoen Euro) per jaar en per gebeurtenis; een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt in dit verband als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Corriente voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 (zegge twee en een half miljoen Euro) per aanspraak, althans bedraagt de aansprakelijkheid van Corriente in geen geval meer dan door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Corriente in enig geval zal worden uitgekeerd. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is Corriente voor die schade niet aansprakelijk.

25. In geval van overdracht van de medische dossiers vervalt iedere aansprakelijkheid van Corriente ter zake die voortvloeit uit handelen of nalaten na de overdracht van de betreffende dossiers.

26. Indien Corriente in het kader van of gedurende de uitvoering van een opdracht en/of dienst door toedoen van de Opdrachtgever of een medewerker van de Opdrachtgever betrokken wordt bij klachtenprocedures, tuchtrechtelijke procedures of beroepszaken, waarbij de klacht en/of de claim (deels) ongegrond wordt verklaard, dan zal de Opdrachtgever Corriente vrijwaren voor alle extra gemaakte kosten, voor zover aantoonbaar en gespecificeerd.

27. Opdrachtgever dient binnen zes (6) kalendermaanden nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het schade toebrengende feit Corriente schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Iedere aanspraak van de Opdrachtgever jegens Corriente vervalt indien de Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Corriente binnen zes (6) kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Corriente ontstaat eerst indien de Opdrachtgever Corriente in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en/of de verweten handeling of nalaten wordt gesteld en Corriente nalaat de tekortkoming en/of de verweten handeling of nalaten binnen deze termijn te herstellen.

28. Corriente is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, opgenomen in de werkafspraken of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Corriente en het naleven van de door Corriente gestelde dan wel wettelijke termijnen. Corriente is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen door de Opdrachtgever van instructies en adviezen van Corriente of door haar ingeschakelde derden.

29. De in artikel 20 tot en met 23, 25 en 28 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Corriente.

30. De bepalingen 18 tot en met 29 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Corriente zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Overmacht

31. Corriente is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van Corriente behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.

32. De in artikel 31 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Intellectuele eigendom

33. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze, enige software of enig ander door Corriente opgesteld document, blijft dat recht bij Corriente rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Corriente opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Corriente rusten. Voor zover nodig, zal de Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

34. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de bescherming van de privacy en het medisch beroepsgeheim na te komen.

35. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven of de wet daartoe verplicht. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

36. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.

Niet-overname personeel

37. Noch tijdens, noch gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst en/of opdracht is het de Opdrachtgever toegestaan de door Corriente ingeschakelde bedrijfsartsen, adviseurs, softwareleveranciers, werknemers of providers van Corriente direct of indirect te benaderen om deze, buiten Corriente om, soortgelijke werkzaamheden te laten verrichten, via welke constructie ook.

38. Per overtreding van artikel 37 is de Opdrachtgever aan Corriente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,00 per overtreding en € 2.000,00 voor iedere dag waarop deze overtreding voortduurt.

Duur en beëindiging overeenkomst

39. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Corriente haar diensten heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

40. Als één der partijen een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en daarmee in gebreke blijft, nadat door de andere partij een redelijke termijn is gesteld om de verplichting alsnog na te komen, kan de betreffende overeenkomst worden beëindigd door de partij die niet in gebreke is, met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende maand.

41. Als één der partijen in faillissement of in surseance van betaling geraakt, dan wel haar feitelijke bedrijfsvoering staakt, is door dat enkele feit deze overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden.

42. Overgang van onderneming of fusie door een der partijen is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

43. Bij iedere vorm van beëindiging van deze overeenkomst zijn partijen gehouden de vóór de beëindigingdatum ontstane verplichtingen na te komen, in die zin dat betalingen of handelingen waartoe de gehoudenheid van één der partijen is ontstaan vóór beëindigingdatum, nagekomen dienen te worden, ondanks de beëindiging. Per beëindigingdatum zijn partijen gehouden om over en weer aan elkaar af te geven alle stukken, andere gegevensdragers, hoe ook genaamd, handboeken et cetera, waarvan door aard, inhoud of het gebruik dat er van gemaakt wordt duidelijk is dat deze aan de andere partij afgegeven dienen te worden.

Slotbepalingen

44. Behoudens schriftelijk toestemming van Corriente is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Corriente niet op onredelijke gronden zal onthouden.

45. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

46. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal Corriente nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.