-- -->

Als onze zorg niet aan de wensen voldoet, is er de

Klachtenregeling

Corriente Arbeidsbureau en Dagbesteding

Klachtenreglement

Natuurlijk horen we dit het liefst direct, als de zorg die wij inzetten niet naar wens is. Wij zullen er dan alles aan doen om de situatie te verbeteren. Maar, uiteraard bieden we de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Hiervoor wordt dan een klachtenregeling gehanteerd die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen, ofwel Wkkgz.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen.

Corriente VOF heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke klachtenportaal Zorg, ofwel KPZ. De klachtenregeling biedt de mogelijkheid om gratis ondersteuning te krijgen van een onafhankelijk klachtenfunctionaris bij een dergelijke klacht. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.

Wat te doen bij een klacht?

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van de zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat de zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook zou een klacht kunnen ontstaan doordat de zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoord, of omdat er geen (goede) informatie wordt verstrekt.

Het advies van het KPZ:

  • Bespreek de klacht met Corriente, dit kan je persoonlijk begeleider zijn of iemand van de directie.
  • Komen jullie er samen niet aan uit dan kan zowel de cliënt als VBB contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via: info@klachtenportaalzorg.nl
  • Of vul een klachtenformulier in op: www.klachtenportaalzorg.nl 
  • Vermeld hierbij de volgende gegevens over de zorgaanbieder: Corriente VOF met ID 6385

Spelregels bij onvrede of een klacht

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.

1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
3. De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.

KPZ & VBB waarborgen te allen tijde de privacy van zowel de cliënt als de zorgaanbieder en zorgverleners.

Kijk voor meer informatie ook naar deze flyer.

FACEBOOK

Klik om ons op Facebook te volgen
Sluit je aan bij onze community en je mist niets!

Certificering

ADRESSEN

Ds. L. Tinholtstraat 42, 8723 CX  Koudum | tel: 0514 850 733 | e-mail: info@corriente.nl